ISP از چه محدوده IP استفاده می کنند؟

احمد بغلانیاحمد بغلانی
1,574 بازدید

IP شرکت های ISP از چه رنجی در شبکه استفاده می کنند؟

?What is the IP of ISP companies using on a network

 


هنگام استفاده از اینترنت شبکه های مختلف ISP ، شاید برای بعضی از کاربران این سوال پیش آماده باشد که رنج آیپی که
استفاده می کنند چه می باشد؟ معمولا کاربران فعال در شبکه مخصوصا گیمر ها این مساله برایشان خیلی مهم است
که رنج IP شبکه چه می باشد و پینگ تایم آنها چقدر می باشد. با هم به صورت کلی رنج و محدوده IP شرکت های
ISP را بررسی می کنیم.

 


شرکت مخابرات ایران ( Iran Telecommunication Company )

شرکت مخابرات

شرکت مخابرات

براساس آخرین تغییرات شرکت مخابرات ایران دارای ۶۳ عدد آدرس IP دارد که به شرح زیر می باشد.

۵.۶۲.۱۶۰.۰  ۵.۶۲.۱۹۱.۲۵۵    ۸۱۹۲    ۱۱/۰۶/۱۲    Iran Telecommunication Company PJS

۵.۷۴.۰.۰    ۵.۷۴.۲۵۵.۲۵۵    ۶۵۵۳۶   ۱۱/۰۶/۱۲    Iran Telecommunication Company PJS

۵.۲۳۲.۰.۰   ۵.۲۳۹.۲۵۵.۲۵۵   ۵۲۴۲۸۸  ۰۷/۰۹/۱۲    Iran Telecommunication Company PJS

۳۱.۱۴.۸۰.۰  ۳۱.۱۴.۹۵.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۱۱    Iran Telecommunication Company PJS

۳۱.۱۴.۱۴۴.۰     ۳۱.۱۴.۱۵۹.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۱۱    Iran Telecommunication Company PJS

۳۷.۱۵۶.۱۱۲.۰    ۳۷.۱۵۶.۱۲۷.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۳/۰۳/۱۲    Iran Telecommunication Company PJS

۳۷.۱۵۶.۱۲۸.۰    ۳۷.۱۵۶.۱۴۳.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۳/۰۳/۱۲    Iran Telecommunication Company PJS

۴۶.۱۰۰.۰.۰  ۴۶.۱۰۰.۲۵۵.۲۵۵  ۶۵۵۳۶   ۲۴/۰۶/۱۰    Iran Telecommunication Company PJS

۷۷.۸۱.۳۲.۰  ۷۷.۸۱.۴۷.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۱۵/۰۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۷۷.۸۱.۱۴۴.۰     ۷۷.۸۱.۱۵۹.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۵/۰۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۸۰.۲۱۰.۰.۰  ۸۰.۲۱۰.۶۳.۲۵۵   ۱۶۳۸۴   ۱۲/۱۲/۰۱    Iran Telecommunication Company PJS

۸۰.۲۱۰.۱۲۸.۰    ۸۰.۲۱۰.۲۵۵.۲۵۵  ۳۲۷۶۸   ۱۲/۱۲/۰۱    Iran Telecommunication Company PJS

۸۱.۱۶.۱۱۲.۰     ۸۱.۱۶.۱۲۷.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۱/۰۱/۰۴    Iran Telecommunication Company PJS

۸۵.۲۰۴.۸۰.۰     ۸۵.۲۰۴.۹۵.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۳/۰۱/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۵.۲۰۴.۲۰۸.۰    ۸۵.۲۰۴.۲۲۳.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۳/۰۱/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۶.۱۰۴.۸۰.۰     ۸۶.۱۰۴.۹۵.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۶.۱۰۴.۹۶.۰     ۸۶.۱۰۴.۱۱۱.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۶.۱۰۵.۱۲۸.۰    ۸۶.۱۰۵.۱۴۳.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۶.۱۰۷.۸۰.۰     ۸۶.۱۰۷.۹۵.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۶.۱۰۷.۱۴۴.۰    ۸۶.۱۰۷.۱۵۹.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۹.۳۶.۴۸.۰  ۸۹.۳۶.۶۳.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۹.۳۶.۹۶.۰  ۸۹.۳۶.۱۱۱.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۹.۳۶.۱۷۶.۰     ۸۹.۳۶.۱۹۱.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۹.۳۷.۲۴۰.۰     ۸۹.۳۷.۲۵۵.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۹.۳۸.۸۰.۰  ۸۹.۳۸.۹۵.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۹.۴۰.۲۴۰.۰     ۸۹.۴۰.۲۵۵.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Iran Telecommunication Company PJS

۸۹.۲۱۹.۶۴.۰     ۸۹.۲۱۹.۱۲۷.۲۵۵  ۱۶۳۸۴   ۰۵/۰۷/۰۶    Iran Telecommunication Company PJS

۸۹.۲۱۹.۱۹۲.۰    ۸۹.۲۱۹.۲۵۵.۲۵۵  ۱۶۳۸۴   ۰۵/۰۷/۰۶    Iran Telecommunication Company PJS

۹۱.۱۸۵.۱۲۸.۰    ۹۱.۱۸۵.۱۵۹.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۲۵/۱۰/۰۶    Iran Telecommunication Company PJS

۹۳.۱۱۷.۰.۰  ۹۳.۱۱۷.۳۱.۲۵۵   ۸۱۹۲    ۲۱/۱۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۹۳.۱۱۷.۳۲.۰     ۹۳.۱۱۷.۴۷.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۱/۱۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۹۳.۱۱۷.۹۶.۰     ۹۳.۱۱۷.۱۲۷.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۲۱/۱۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۹۳.۱۱۸.۹۶.۰     ۹۳.۱۱۸.۱۲۷.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۲۱/۱۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۹۳.۱۱۸.۱۲۸.۰    ۹۳.۱۱۸.۱۵۹.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۲۱/۱۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۹۳.۱۱۸.۱۶۰.۰    ۹۳.۱۱۸.۱۷۵.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۲۱/۱۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۹۳.۱۱۹.۳۲.۰     ۹۳.۱۱۹.۶۳.۲۵۵   ۸۱۹۲    ۲۱/۱۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۹۳.۱۱۹.۶۴.۰     ۹۳.۱۱۹.۹۵.۲۵۵   ۸۱۹۲    ۲۱/۱۲/۰۷    Iran Telecommunication Company PJS

۱۰۹.۷۴.۲۲۴.۰    ۱۰۹.۷۴.۲۳۹.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۲/۱۱/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۰۹.۱۶.۰    ۱۸۸.۲۰۹.۳۱.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۰۹.۳۲.۰    ۱۸۸.۲۰۹.۴۷.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۰۹.۶۴.۰    ۱۸۸.۲۰۹.۷۹.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۰.۹۶.۰    ۱۸۸.۲۱۰.۱۲۷.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۰.۱۲۸.۰   ۱۸۸.۲۱۰.۱۹۱.۲۵۵     ۱۶۳۸۴   ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۱.۳۲.۰    ۱۸۸.۲۱۱.۶۳.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۱.۶۴.۰    ۱۸۸.۲۱۱.۱۲۷.۲۵۵     ۱۶۳۸۴   ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۱.۱۲۸.۰   ۱۸۸.۲۱۱.۱۵۹.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۱.۱۷۶.۰   ۱۸۸.۲۱۱.۱۹۱.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۱.۱۹۲.۰   ۱۸۸.۲۱۱.۲۲۳.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۲.۶۴.۰    ۱۸۸.۲۱۲.۹۵.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۲.۱۶۰.۰   ۱۸۸.۲۱۲.۱۹۱.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۲.۲۰۸.۰   ۱۸۸.۲۱۲.۲۲۳.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۲.۲۲۴.۰   ۱۸۸.۲۱۲.۲۳۹.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۳.۹۶.۰    ۱۸۸.۲۱۳.۱۲۷.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۳.۱۴۴.۰   ۱۸۸.۲۱۳.۱۵۹.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۳.۱۷۶.۰   ۱۸۸.۲۱۳.۱۹۱.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۴.۱۶۰.۰   ۱۸۸.۲۱۴.۱۹۱.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۵.۱۲۸.۰   ۱۸۸.۲۱۵.۱۴۳.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۵.۱۶۰.۰   ۱۸۸.۲۱۵.۱۹۱.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۸۸.۲۱۵.۱۹۲.۰   ۱۸۸.۲۱۵.۲۲۳.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    Iran Telecommunication Company PJS

۱۹۵.۱۸۱.۰.۰     ۱۹۵.۱۸۱.۳۱.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۳۱/۰۱/۹۷    Iran Telecommunication Company PJS

۱۹۵.۱۸۱.۳۲.۰    ۱۹۵.۱۸۱.۶۳.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۲۰/۰۳/۹۷    Iran Telecommunication Company PJS

۱۹۵.۱۸۱.۶۴.۰    ۱۹۵.۱۸۱.۱۲۷.۲۵۵     ۱۶۳۸۴   ۲۰/۰۳/۹۷    Iran Telecommunication Company PJS

۲۱۷.۷۷.۱۱۲.۰    ۲۱۷.۷۷.۱۲۷.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۰/۱۲/۰۲    Iran Telecommunication Company PJS

 


 

شرکت ارتباطات مبین نت MobinNet

شرکت میبن نت

شرکت میبن نت

این شرکت دارای ۲۸ عدد بلاک آدرس آیپی می باشد.

۵.۵۲.۰.۰    ۵.۵۲.۲۵۵.۲۵۵    ۶۵۵۳۶   ۲۵/۰۵/۱۲    Mobin Net Communication Company ) Private Joint Stock )

۵.۲۰۱.۱۲۸.۰     ۵.۲۰۱.۲۵۵.۲۵۵   ۳۲۷۶۸   ۲۹/۰۸/۱۲    Mobin Net Communication Company ) Private Joint Stock )

۳۷.۹۸.۰.۰   ۳۷.۹۸.۱۲۷.۲۵۵   ۳۲۷۶۸   ۰۶/۰۲/۱۲    Mobin Net Communication Company ) Private Joint Stock )

۳۷.۱۵۶.۱۶.۰     ۳۷.۱۵۶.۳۱.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۳/۰۳/۱۲    Mobin Net Communication Company ) Private Joint Stock )

۶۲.۱۰۲.۱۲۸.۰    ۶۲.۱۰۲.۱۴۳.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۰/۰۳/۱۱    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock )

۸۰.۲۴۲.۰.۰  ۸۰.۲۴۲.۱۵.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۷/۰۴/۰۹    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۸۵.۲۳۹.۱۹۲.۰    ۸۵.۲۳۹.۲۲۳.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۲۱/۰۶/۰۵    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۸۶.۱۰۷.۰.۰  ۸۶.۱۰۷.۱۵.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۰۵    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۸۶.۱۰۷.۲۰۸.۰    ۸۶.۱۰۷.۲۲۳.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۸/۰۴/۰۵    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۸۹.۳۷.۰.۰   ۸۹.۳۷.۱۵.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۸۹.۴۳.۰.۰   ۸۹.۴۳.۱۵.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Mobin Net Communication Company)Private Joint Stock)

۸۹.۴۵.۴۸.۰  ۸۹.۴۵.۶۳.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۹۱.۱۳۳.۱۲۸.۰    ۹۱.۱۳۳.۲۵۵.۲۵۵  ۳۲۷۶۸   ۳۰/۱۰/۰۶    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۹۲.۱۱۴.۱۶.۰     ۹۲.۱۱۴.۳۱.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۵/۱۰/۰۷    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۹۳.۱۱۷.۱۷۶.۰    ۹۳.۱۱۷.۱۹۱.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۲۱/۱۲/۰۷    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۹۴.۱۰۱.۱۲۸.۰    ۹۴.۱۰۱.۱۴۳.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۵/۰۸/۰۸    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۹۴.۱۰۱.۲۴۰.۰    ۹۴.۱۰۱.۲۵۵.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۲۶/۰۸/۰۸    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۰۹.۱۰۸.۱۶۰.۰   ۱۰۹.۱۰۸.۱۹۱.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۲۹/۱۰/۰۹    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۰۹.۲۰۳.۱۲۸.۰   ۱۰۹.۲۰۳.۱۵۹.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۵/۰۳/۱۰    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۳۰.۲۵۵.۱۹۲.۰   ۱۳۰.۲۵۵.۲۵۵.۲۵۵     ۱۶۳۸۴   ۳۱/۱۰/۱۱    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۷۸.۱۳۱.۰.۰     ۱۷۸.۱۳۱.۲۵۵.۲۵۵     ۶۵۵۳۶   ۱۷/۰۳/۱۰    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۸۸.۱۲۲.۹۶.۰    ۱۸۸.۱۲۲.۱۲۷.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۴/۰۱/۱۱    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۸۸.۲۰۹.۱۹۲.۰   ۱۸۸.۲۰۹.۲۰۷.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۸۸.۲۱۰.۶۴.۰    ۱۸۸.۲۱۰.۷۹.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۸۸.۲۱۰.۱۹۲.۰   ۱۸۸.۲۱۰.۲۰۷.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۸۸.۲۱۱.۰.۰     ۱۸۸.۲۱۱.۱۵.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۸۸.۲۱۲.۴۸.۰    ۱۸۸.۲۱۲.۶۳.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

۱۸۸.۲۱۳.۶۴.۰    ۱۸۸.۲۱۳.۷۹.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    Mobin Net Communication Company) Private Joint Stock)

 


شرکت آسیاتک Asiatech

 

شرکت آسیاتک

شرکت آسیاتک

این شرکت ۳۶ عدد بلاک آدرس آیپی دارد.

۵.۲۲.۰.۰    ۵.۲۲.۱۲۷.۲۵۵    ۳۲۷۶۸       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۵.۵۳.۳۲.۰   ۵.۵۳.۶۳.۲۵۵     ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۵.۱۶۱.۰.۰   ۵.۱۶۱.۱۲۷.۲۵۵   ۳۲۷۶۸       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۵.۱۶۱.۱۲۸.۰     ۵.۱۶۱.۲۵۵.۲۵۵   ۳۲۷۶۸       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۵.۱۹۸.۱۶۰.۰     ۵.۱۹۸.۱۹۱.۲۵۵   ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۵.۲۵۰.۰.۰   ۵.۲۵۰.۱۲۷.۲۵۵   ۳۲۷۶۸       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۳۱.۷.۹۶.۰   ۳۱.۷.۱۲۷.۲۵۵    ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۳۷.۶۳.۱۲۸.۰     ۳۷.۶۳.۲۵۵.۲۵۵   ۳۲۷۶۸       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۴۶.۱۴۳.۰.۰  ۴۶.۱۴۳.۶۳.۲۵۵   ۱۶۳۸۴       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۴۶.۱۴۳.۶۴.۰     ۴۶.۱۴۳.۱۲۷.۲۵۵  ۱۶۳۸۴       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۴۶.۱۴۳.۱۲۸.۰    ۴۶.۱۴۳.۱۹۱.۲۵۵  ۱۶۳۸۴       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۴۶.۱۶۴.۶۴.۰     ۴۶.۱۶۴.۱۲۷.۲۵۵  ۱۶۳۸۴       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۴۶.۲۴۸.۳۲.۰     ۴۶.۲۴۸.۶۳.۲۵۵   ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۶۶.۷۹.۹۶.۰  ۶۶.۷۹.۱۲۷.۲۵۵   ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۷۷.۲۳۸.۱۱۲.۰    ۷۷.۲۳۸.۱۲۷.۲۵۵  ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۷۹.۱۲۷.۰.۰  ۷۹.۱۲۷.۱۲۷.۲۵۵  ۳۲۷۶۸       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۸۰.۲۵۰.۱۹۲.۰    ۸۰.۲۵۰.۲۰۷.۲۵۵  ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۸۴.۴۷.۱۹۲.۰     ۸۴.۴۷.۲۲۳.۲۵۵   ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۸۴.۴۷.۲۴۰.۰     ۸۴.۴۷.۲۵۵.۲۵۵   ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۸۷.۲۵۱.۱۲۸.۰    ۸۷.۲۵۱.۱۵۹.۲۵۵  ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۸۹.۲۳۵.۸۰.۰     ۸۹.۲۳۵.۹۵.۲۵۵   ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۸۹.۲۳۵.۹۶.۰     ۸۹.۲۳۵.۱۲۷.۲۵۵  ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۹۱.۱۰۷.۱۲۸.۰    ۹۱.۱۰۷.۲۵۵.۲۵۵  ۳۲۷۶۸       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۹۱.۱۴۷.۶۴.۰     ۹۱.۱۴۷.۷۹.۲۵۵   ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۹۱.۲۵۰.۲۲۴.۰    ۹۱.۲۵۰.۲۳۹.۲۵۵  ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۹۳.۱۱۵.۲۲۴.۰    ۹۳.۱۱۵.۲۳۹.۲۵۵  ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۹۵.۸۲.۶۴.۰  ۹۵.۸۲.۱۲۷.۲۵۵   ۱۶۳۸۴       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۱۰۹.۲۲۵.۱۲۸.۰   ۱۰۹.۲۲۵.۱۹۱.۲۵۵     ۱۶۳۸۴       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۱۲۸.۶۵.۱۷۶.۰    ۱۲۸.۶۵.۱۹۱.۲۵۵  ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۱۷۶.۶۵.۱۶۰.۰    ۱۷۶.۶۵.۱۹۱.۲۵۵  ۸۱۹۲        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۱۷۶.۶۵.۱۹۲.۰    ۱۷۶.۶۵.۲۵۵.۲۵۵  ۱۶۳۸۴       Asiatech Data Transfer Inc PLC

۱۷۸.۲۳۶.۹۶.۰    ۱۷۸.۲۳۶.۱۱۱.۲۵۵     ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۱۷۸.۲۳۸.۱۹۲.۰   ۱۷۸.۲۳۸.۲۰۷.۲۵۵     ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۲۱۲.۳۳.۲۰۸.۰    ۲۱۲.۳۳.۲۲۳.۲۵۵  ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۲۱۳.۱۰۹.۲۴۰.۰   ۲۱۳.۱۰۹.۲۵۵.۲۵۵     ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

۲۱۷.۲۴.۱۴۴.۰    ۲۱۷.۲۴.۱۵۹.۲۵۵  ۴۰۹۶        Asiatech Data Transfer Inc PLC

 


سازمان فناوری اطلاعات ایران ITC

ITC

ITC

این شرکت دارای ۲ عدد بلاک آدرس آیپی می باشد.

۲.۱۷۶.۰.۰    ۲.۱۹۱.۲۵۵.۲۵۵                Information Technology Company ) ITC )

۷۸.۳۸.۰.۰    ۷۸.۳۹.۲۵۵.۲۵۵                Information Technology Company ) ITC )

 


شرکت ایرانسل Irancell Co

شرکت ایرانسل

شرکت ایرانسل

 

۲.۱۴۴.۰.۰   ۲.۱۴۷.۲۵۵.۲۵۵   Iran Cell Service and Communication Company

۵.۱۱۲.۰.۰   ۵.۱۲۷.۲۵۵.۲۵۵   Iran Cell Service and Communication Company

شرکت ایرانسل در مجموع با داشتن ۱۳۱۰۷۲۰ آدرس آیپی مشغول سرویس دهی می باشد.

 


شرکت رایتل RighTel

شرکت رایتل

شرکت رایتل

این شرکت دارای ۲۶ عدد بلاک آیپی می باشد.

 

۵.۶۲.۱۹۲.۰  ۵.۶۲.۲۵۵.۲۵۵    ۱۶۳۸۴   ۱۱/۰۶/۱۲    “Rightel Communication Service Company PJS”

۵.۷۲.۰.۰    ۵.۷۲.۲۵۵.۲۵۵    ۶۵۵۳۶   ۱۱/۰۶/۱۲    “Rightel Communication Service Company PJS”

۵.۷۳.۰.۰    ۵.۷۳.۲۵۵.۲۵۵    ۶۵۵۳۶   ۱۱/۰۶/۱۲    “Rightel Communication Service Company PJS”

۵.۱۳۴.۱۲۸.۰     ۵.۱۳۴.۱۹۱.۲۵۵   ۱۶۳۸۴   ۱۰/۰۷/۱۲    “Rightel Communication Service Company PJS”

۵.۲۰۰.۹۶.۰  ۵.۲۰۰.۱۲۷.۲۵۵   ۸۱۹۲    ۳۰/۰۸/۱۲    “Rightel Communication Service Company PJS”

۳۷.۱۳۷.۰.۰  ۳۷.۱۳۷.۲۵۵.۲۵۵  ۶۵۵۳۶   ۲۲/۰۲/۱۲    “Rightel Communication Service Company PJS”

۳۷.۱۵۳.۱۷۶.۰    ۳۷.۱۵۳.۱۹۱.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۱۳/۰۳/۱۲    “Rightel Communication Service Company PJS”

۳۷.۱۵۶.۴۸.۰     ۳۷.۱۵۶.۶۳.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۳/۰۳/۱۲    “Rightel Communication Service Company PJS”

۷۷.۸۱.۱۹۲.۰     ۷۷.۸۱.۲۲۳.۲۵۵   ۸۱۹۲    ۱۵/۰۲/۰۷    “Rightel Communication Service Company PJS”

۸۹.۳۲.۰.۰   ۸۹.۳۲.۳۱.۲۵۵    ۸۱۹۲    ۲۹/۱۱/۰۵    “Rightel Communication Service Company PJS”

۸۹.۳۲.۹۶.۰  ۸۹.۳۲.۱۱۱.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    “Rightel Communication Service Company PJS”

۸۹.۳۴.۳۲.۰  ۸۹.۳۴.۶۳.۲۵۵    ۸۱۹۲    ۲۹/۱۱/۰۵    “Rightel Communication Service Company PJS”

۸۹.۳۴.۱۲۸.۰     ۸۹.۳۴.۱۵۹.۲۵۵   ۸۱۹۲    ۲۹/۱۱/۰۵    “Rightel Communication Service Company PJS”

۸۹.۴۱.۱۹۲.۰     ۸۹.۴۱.۲۲۳.۲۵۵   ۸۱۹۲    ۲۹/۱۱/۰۵    “Rightel Communication Service Company PJS”

۸۹.۴۷.۶۴.۰  ۸۹.۴۷.۷۹.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    “Rightel Communication Service Company PJS”

۸۹.۴۷.۱۲۸.۰     ۸۹.۴۷.۱۵۹.۲۵۵   ۸۱۹۲    ۲۹/۱۱/۰۵    “Rightel Communication Service Company PJS”

۹۲.۱۱۴.۶۴.۰     ۹۲.۱۱۴.۷۹.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۵/۱۰/۰۷    “Rightel Communication Service Company PJS”

۹۳.۱۱۴.۱۶.۰     ۹۳.۱۱۴.۳۱.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۱/۱۲/۰۷    “Rightel Communication Service Company PJS”

۹۴.۲۴.۰.۰   ۹۴.۲۴.۱۵.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۰۲/۰۶/۰۸    “Rightel Communication Service Company PJS”

۹۴.۲۴.۸۰.۰  ۹۴.۲۴.۹۵.۲۵۵    ۴۰۹۶    ۰۲/۰۶/۰۸    “Rightel Communication Service Company PJS”

۹۵.۱۶۲.۰.۰  ۹۵.۱۶۲.۲۵۵.۲۵۵  ۶۵۵۳۶   ۲۴/۱۲/۰۸    “Rightel Communication Service Company PJS”

۱۸۸.۲۰۸.۶۴.۰    ۱۸۸.۲۰۸.۹۵.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    “Rightel Communication Service Company PJS”

۱۸۸.۲۰۸.۱۴۴.۰   ۱۸۸.۲۰۸.۱۵۹.۲۵۵     ۴۰۹۶    ۰۸/۰۵/۰۹    “Rightel Communication Service Company PJS”

۱۸۸.۲۰۸.۱۶۰.۰   ۱۸۸.۲۰۸.۱۹۱.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    “Rightel Communication Service Company PJS”

۱۸۸.۲۰۸.۲۲۴.۰   ۱۸۸.۲۰۸.۲۵۵.۲۵۵     ۸۱۹۲    ۰۸/۰۵/۰۹    “Rightel Communication Service Company PJS”

۲۱۳.۱۹۵.۳۲.۰    ۲۱۳.۱۹۵.۴۷.۲۵۵  ۴۰۹۶    ۲۱/۰۴/۰۹    “Rightel Communication Service Company PJS”

 


شرکت پارس آنلاین ParsOnline

شرکت پارس آنلاین

شرکت پارس آنلاین

این شرکت دارای ۹ عدد بلاک آدرس آیپی می باشد.

 

۵.۷۸.۰.۰    ۵.۷۸.۲۵۵.۲۵۵    ۶۵۵۳۶   ۱۲/۰۶/۱۲    Pars Online PJS

۳۷.۲۷.۰.۰   ۳۷.۲۷.۲۵۵.۲۵۵   ۶۵۵۳۶   ۲۸/۱۲/۱۱    Pars Online PJS

۴۶.۴۱.۱۹۲.۰     ۴۶.۴۱.۲۵۵.۲۵۵   ۱۶۳۸۴   ۲۷/۰۷/۱۰    Pars Online PJS

۴۶.۶۲.۱۲۸.۰     ۴۶.۶۲.۲۵۵.۲۵۵   ۳۲۷۶۸   ۰۱/۱۱/۱۰    Pars Online PJS

۸۲.۹۹.۱۹۲.۰     ۸۲.۹۹.۲۵۵.۲۵۵   ۱۶۳۸۴   ۱۲/۱۲/۰۳    Pars Online PJS

۹۱.۹۸.۰.۰   ۹۱.۹۹.۲۵۵.۲۵۵   ۱۳۱۰۷۲  ۱۱/۰۹/۰۶    Pars Online PJS

۱۷۸.۱۶۹.۰.۰     ۱۷۸.۱۶۹.۳۱.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۲۶/۰۳/۱۰    Pars Online PJS

۱۸۸.۲۴۵.۰.۰     ۱۸۸.۲۴۵.۲۵۵.۲۵۵     ۶۵۵۳۶   ۱۷/۰۱/۱۱    Pars Online PJS

۲۱۳.۲۱۷.۳۲.۰    ۲۱۳.۲۱۷.۶۳.۲۵۵  ۸۱۹۲    ۱۹/۰۲/۰۱    Pars Online PJS

 


شرکت صبانت ( ندا گستر صبا )

شرکت صبا نت

شرکت صبا نت

این شرکت دارای ۷ عدد بلاک آدرس آیپی می باشد.

 

۵.۷۵.۱۲۸.۰  ۵.۷۵.۲۵۵.۲۵۵    ۳۲۷۶۸   ۱۱/۰۶/۱۲    Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock

۸۹.۴۱.۲۲۴.۰     ۸۹.۴۱.۲۳۹.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۲۹/۱۱/۰۵    Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock

۸۹.۱۶۵.۰.۰  ۸۹.۱۶۵.۱۲۷.۲۵۵  ۳۲۷۶۸   ۰۱/۰۳/۰۶    Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock

۹۴.۱۷۶.۱۶.۰     ۹۴.۱۷۶.۳۱.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۴/۰۸/۰۸    Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock

۹۴.۱۷۶.۴۸.۰     ۹۴.۱۷۶.۶۳.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۴/۰۸/۰۸    Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock

۹۴.۱۷۶.۸۰.۰     ۹۴.۱۷۶.۹۵.۲۵۵   ۴۰۹۶    ۱۴/۰۸/۰۸    Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock

۱۸۸.۱۵۸.۰.۰     ۱۸۸.۱۵۹.۲۵۵.۲۵۵     ۱۳۱۰۷۲  ۰۹/۰۶/۰۹    Neda Gostar Saba Data Transfer Company Private Joint Stock

 


با تشکر از همراهی شما


مطالعه بیشتر:

چگونه مشکل فایل هایی که پسوند lnk. میگیرند را حل کنیم؟

فعال کردن یوزر ادمین ویندوز

جهت عضویت در اینستاگرام  اینجا کلیک کنید.
جهت عضویت در توییتر  اینجا کلیک کنید.
جهت مشاهده همه مقالات اینجا کلیک کنید.

دسته بندی شبکه
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت